Algemeen

Wedstrijdvoorwaarden De Pinquin 1-uursestafette

  1. De programma’s worden vrij ingedeeld. Een inschrijftijd hoeft niet te worden opgegeven;
  2. Twee of meerdere verenigingen mogen ook samen met een estafetteploeg deelnemen.Bij de inschrijving dient het duidelijk te zijn van welke vereniging de afzonderlijkezwemmers in de ploeg lid zijn;
  3. Iedere estafetteploeg dient een tijdwaarnemer te leveren. De tijdwaarnemer is een KNZBofficial. De tijdwaarnemer dient bij de inschrijving te worden vermeld.
  4. Een estafetteploeg die geen tijdwaarnemer levert, wordt niet ingeschreven;
  5. De organisatie stelt “tilstokken” beschikbaar, waarmee zwemmers uit het water kunnenworden gehesen. De stokken mogen niet worden meegenomen. Het gebruik van eigen/meegebrachte tilstokken is niet toegestaan;

  De Teams

  1. Een estafetteploeg heeft minimaal 6 zwemmers en maximaal 10 zwemmers;
  2. Bij de ploegen jonger dan 11 jaar (mix onder de 8 jaar en mix onder de 11 jaar) wordtgeen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes (het maakt niet uit of er meerjongens zijn dan meisjes);
  3. In de gemengde ploegen van 11 jaar en ouder mogen niet meer jongens dan meisjesdeelnemen. Als er toch meer jongens dan meisjes zijn, dan wordt de ploeg ingedeeld alsheren/-jongensploeg;
  4. In meisjesploegen zwemmen alleen meisjes. Als een ploeg is aangemeld alsmeisjesploeg en er zijn 1 of meerdere jongens in opgenomen, dan wordt deestafetteploeg ingedeeld als gemengd (geldt niet voor ploegen jonger dan 11 jaar).
  5. In damesploegen zwemmen alleen dames. Als een ploeg is aangemeld als damesploegen er zijn 1 of meerdere heren in opgenomen, dan wordt de estafetteploeg ingedeeld alsgemengd (geldt niet voor ploegen jonger dan 11 jaar);
  6. Als de samenstelling van een ploeg verandert in een andere leeftijdsgroep na dedefinitieve indeling, dan mag een dergelijke ploeg wel deelnemen, maar de ploeg wordtniet opgenomen in een klassement;
  7. Alle deelnemende zwemmers hebben een startvergunning. Ook mogen zwemmers meteen dagstartvergunning deelnemen;
  8. Een jongere zwemmer mag in een oudere ploeg zwemmen, maar een oudere zwemmermag niet in een jongere ploeg zwemmen. Bij de samenstelling van de estafetteploegen dienen de leeftijdsbeperkingen en –bepalingen van het KNZB reglement in acht worden genomen.
  9. In Masterploegen zitten alleen zwemmers die zijn geboren in 2004 en eerder.

  Tijdens de wedstrijd:

  1. De te zwemmen afstand is iedere keer 50 meter;
  2. De zwemmers starten van de bassinrand (men start dus niet van het startblok);
  3. Er wordt in de aangegeven volgorde gestart zoals aangegeven staat in het programma;
  4. Een zwemmer moet altijd op zijn vaste plaats in de ploeg starten;
  5. Als 2 ploegen een baan delen, dan mag alleen borstcrawl of schoolslag wordengezwommen;
  6. Als ploegen met twee teams in één baan zwemmen blijft de zwemmer altijd aan dezelfde kant van de baan zwemmen. (Voor de zwemmer betekent dat rechts heen, linksterug).
  7. Als een zwemmer uitvalt, dan mag hij niet worden vervangen;
  1. Als een zwemmer tijdens zijn race (in het water) onwel wordt en daardoor zijn race niet kan afmaken, dan gaat de volgende zwemmer van start. Met deze volgende zwemmer gaat de estafette van de ploeg dan verder. De afstand, die de onwel geworden zwemmer heeft afgelegd, wordt niet geregistreerd;
  2. Een zwemmer dient het water via de kant te verlaten, waarbij hij geholpen mag worden. Indien een zwemmer alleen in staat is om het water via het trappetje te verlaten, dan dient dit bij de inschrijving met opgave van reden te worden vermeld;
  3. Voor de Masterploegen en de ploegen van De Brug (ploegen van zwemmers met een beperking) is een uitzondering van toepassing wat betreft het verlaten van het water. De zwemmers in Masterploegen en in De Brug ploegen mogen, in tegenstelling tot alle andere zwemmers, altijd het water via het trappetje verlaten;
  4. Een te vroege start of wissel wordt bestraft met 5 strafseconden. Is de overname extreem te vroeg dan beslist de scheidsrechter of er extra strafseconden gegeven worden.
  5. Als een overname meer dan 6 keer te vroeg heeft plaats gevonden dan volgt een officiële waarschuwing. Bij meer dan 10 te vroege overnames kan een scheidsrechter overwegen de ploeg te diskwalificeren.
  6. De speaker geeft elk kwartier een signaal, zodat de juryleden de tussenstand kunnen noteren. De speaker roept deze vervolgens om.

Het einde van de wedstrijd

  1. Vijf minuten voor het einde van het uur wordt een duidelijk signaal gegeven, zodat de zwemmers weten dat ze nog 5 minuten zwemmen mogen;
  2. Als het uur verstreken is volgt er een duidelijk eindsignaal. De zwemmer, die op dat moment bezig is, maakt zijn 50 meter volledig af. De tijdwaarnemer noteert de exacte eindtijd op het moment van aantikken. Bijvoorbeeld 1.00.24.12 (1 uur, 24 seconden en 12 honderdsten);
  3. De zwemmer moet dus altijd de volledige 50m uitzwemmen!
  4. De gezwommen afstand wordt uiteindelijk naar een uur teruggerekend.

Circa een half uur tot 3 kwartier, nadat alle ploegen van een bepaalde leeftijdscategorie gezwommen hebben, worden de bekers voor de nummer 1, 2 en 3 uitgereikt.

Alle ploegen kunnen zich na het zwemmen melden in de sporthal voor een groepsfoto.

 

De organisatie van ‘De Pinquin 1-uursestafette’ wenst alle deelnemers veel plezier en succes!